Till oss själva och till vår publik:

Vi ser människan som en ofullbordad varelse. Vi ser på människan i hennes växande och förökande aspekt. Alla framväxande och utskjutande delar fokuseras, alla knölar och utväxter sätts i ljuset och alla öppningar beskådas. Människan är något ständigt växande. Hon är aldrig färdig och aldrig fullbordad, hon formas och förändras ständigt.

På teatern tillåts alla mänskliga sidor av människan att visa sig på ett konkret och sinnligt plan. Allt heligt och högt materialiseras, tas ned på jorden och förs närmare människan och hennes kropp. Ordet blir kött och därmed mycket mer kroppsligt och begripligt, tillgängligare och lättare.

Teatern – och i synnerhet den som vi anser oss företräda – helgar friheten att fantisera och uppfinna, tillåter att olikartade, och i rummet skilda, element förenas och närmas till varandra. Allt som vanligen är slutet, skilt och fjärmat från varandra möts på våra scener: högt sätts ihop med lågt, heligt med profant, stort med litet, klokt med dumt…

Vårt mål är att visa på människans föränderliga karaktär och befria henne från den förhärskande synen på världen, från alla konventionella regler, etablerade sanningar, alldagliga och banala och gängse meningar. Vi vill göra det möjligt för publiken att se på världen med andra ögon, att känna att allt som existerar, är relativt och följaktligen att en helt annan världsordning är möjlig.