I Glömskans Land

Med projektet I Glömskans Land vill vi ge en fördjupad och mångfacetterad bild av förhållandet mellan Sverige och Tyskland från 1900-talets början fram till i dag. Vi gör upp med förutfattade meningar och attityder och vill istället förmedla hur tolerans och kunskap om andra länder gynnar samhällsutvecklingen, internationell rörlighet och nationellt välbefinnande.

Innan skrivprocessen genomfördes ett omfattande researcharbete i frågor som handlar om de tysksvenska förbindelserna, om svensk 1900-talshistoria, om tyskar som kom till Sverige efter kriget, samt fördjupning i skildringar av människor som kämpat mot eller överlevt omänskliga förhållanden i Tyskland under och framförallt precis efter andra världskriget. Det har genomförts intervjuer av personer som erfarit krigets ohyggligheter, som burit med sig dessa minnen medan de anpassat sig till förhållanden i ett nytt land och som bemötts med fördomar och skuldbelägganden. Resultatet av allt detta arbete utgör föreställningens byggklossar.

De historier som kommer att gestaltas på scen, kommer att fylla i några av luckorna i våra historiekunskaper om det tämligen nära förflutna; bilden av Sveriges roll, svenska attityder och aktioner under dessa krigssluts- och efterkrigsår är ännu tämligen ensidig. Vittnesmålen ger röst åt erfarenheter och mänskliga dramer som också de finns mitt ibland oss. Det behövs flera nyanser i vår självbild. Underrepresenterade perspektiv och vittnesmål behöver ges utrymme.

Föreställningen kommer att fokusera tre karaktärer från böckerna; några starka livsöden som möter varandra och publiken under en och en halv timme. Karaktärerna spelas av fyra skådepelare med stor bredd och mångårig erfarenhet.

Iscensättningen regisseras av Patrik Franke.

Skådespelare i föreställningen är:

Susanne Gunnersen

Anki Larsson

Gunilla Wiklund

Nadja Franke